Bezwaar uitkering

Indien er een beslissing is genomen over bijvoorbeeld uw rechten en plichten ten aanzien van uw uitkering (Ziektewet (ZW), WIA (WGA of IVA), Wajong, WW, WAO, AOW, Anw, AIO, Participatiewet of Wmo) of over het feit dat u een boete verschuldigd zou zijn, kunt u in bezwaar tegen uw uitkeringsinstantie. In de beslissing van de uitkeringsinstantie staat de wijze van het indienen van een bezwaar over uw uitkering. Weet dat het indienen van een bezwaar geen opschortende werking geeft. Indien u bijvoorbeeld bezwaar maakt tegen een boetebeslissing, zult u de boete moeten betalen. Indien u in het gelijk wordt gesteld, krijgt u het boetebedrag terug (dit noemen we “onverschuldigde betaling”).

Binnen 6 weken na de dagtekening van de beslissing van de uitkeringsinstantie moet u bezwaar hebben gemaakt. Let goed op welke termijn in de brief vermeld staat. In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij een beslissing over uw Ziektewetuitkering) is de bezwaartermijn korter en zult u snel moeten handelen. Bij het te laat indienen van het bezwaarschrift, wordt u niet-ontvankelijk verklaard. Uw uitkeringsinstantie zal de zaak in een dergelijk geval niet inhoudelijk beoordelen. Via een online bezwaarformulier kunt u bezwaar indienen. Uw DigiD is hiervoor vereist. U kunt ook via een brief per post uw bezwaarschrift indienen. U legt in uw bezwaarschrift uit wat de beslissing volgens u zou moeten zijn en waarom u het niet eens bent met de beslissing over uw uitkering. Heeft u bewijsstukken, stuur deze mee!

Financieel

Binnen 5 dagen na het indienen van uw bezwaar over uw uitkering, krijgt u een ontvangstbevestiging van uw uitkeringsinstantie. Uw situatie wordt opnieuw bekeken en opnieuw beoordeeld door uw uitkeringsinstantie, waarbij zij gebruik kan maken van een hoorzitting. Dit is een persoonlijk gesprek waar het bezwaarschrift met u wordt doorgenomen en waar de uitkeringsinstantie vragen aan u stelt, maar waar u ook vragen aan haar mag stellen. Indien u experts of getuigen kent die mee willen naar de hoorzitting, maakt u hier vooraf een melding van.

U zult binnen 13 weken per post de beslissing op bezwaar over uw uitkering ontvangen. Soms heeft het UWV zelfs 17 weken de tijd (bij medische redenen). Neemt uw uitkeringsinstantie niet op tijd een beslissing, dan kunt u van haar wellicht een boete eisen.

U kunt in beroep bij de rechtbank als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar over uw uitkering. Voor de beroepsprocedure kunt u de hulp van een advocaat inschakelen.

Advies op maat